powrót
Wyszkuj nazwę zielonego zawodu

Zielone zawody

Nr Nazwa zawodu Opis zawodu
51 Technik analizy i monitoringu środowiska

Wykonuje badania na potrzeby monitoringu środowiska związane z oceną jakości powietrza, wód (śródlądowych powierzchniowych i podziemnych, wód przejściowych, przybrzeżnych i wód morza terytorialnego) gleby i ziemi, natężenia hałasu, ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, np. wielkości emisji pyłów i gazów do atmosfery, ilości i składu ścieków odprowadzanych do wód i ziemi, nagromadzenia i charakterystyki odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi.

 

Zadania zawodowe:

- pobieranie i przygotowanie próbek komponentów środowiska do badań;
- wykonywanie oznaczeń laboratoryjnych określonych wskaźników środowiska z zastosowaniem metod miareczkowych, spektroskopowych, chromatograficznych, potencjometrycznych i innych;
- wykonywanie badań biologicznych wód, ścieków i osadów ściekowych;
- wizualne sprawdzanie jakości wody w kąpielisku;
- dokonywanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, w tym hałasu na stanowiskach pracy;
- obsługa urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;
- opracowywanie i ewidencjonowanie wyników badań;
- ocena jakości komponentów środowiska na podstawie obowiązujących norm oraz przepisów prawa;
- sporządzanie bilansów zanieczyszczeń wód, powietrza i gleby oraz opracowywanie ich wyników z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

52 Operator urządzeń oczyszczania ścieków

Prowadzi obsługę urządzeń do oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach lub węzła technologicznego w dużej oczyszczalni o złożonym układzie technologicznym, celem zagwarantowania ich pewnej, nieprzerwanej pracy, używając przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 

Zadania zawodowe:

- obsługiwanie urządzeń do oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi;
- obserwowanie pracy urządzeń, instalacji lub obiektów i odczytywanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych do określania natężenia przepływu powietrza używanego do napowietrzania ścieków, zawartości tlenu w ściekach, do sygnalizowania poziomu ścieków i osadów w obiektach itp.; dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika eksploatacyjnego;
- usuwanie drobnych usterek i uszkodzeń obsługiwanych urządzeń, instalacji i obiektów;
- bezzwłoczne meldowanie przełożonemu o nieprawidłowej pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji czy obiektów;
- obsługiwanie instalacji pomocniczych, służących do przygotowywania i dawkowania roztworów środków chemicznych, pomp recyrkulacyjnych osadu, instalacji mieszających osad, urządzeń do usuwania piasku z piaskownika itp.;
- branie czynnego udziału w komisjach typujących instalacje, urządzenia lub obiekty do bieżących, planowych i zapobiegawczych remontów;
- przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących na danym stanowisku pracy, szczególnie w obiektach o dużym zagrożeniu wybuchem lub zatruciem, jak komory fermentacyjne, zbiorniki gazu, kotłownie opalane gazem, pochodnie gazowe, odsiarczalnie gazu itp.

53 Operator urządzeń rębalni drewna

Obsługuje urządzenia rozdrabniające (rębaki, dezintegratory itp.) oraz sortowniki stosowane w procesie otrzymywania z kloców drewna zrębków o odpowiednich wymiarach, przydatnych do procesu roztwarzania lub mechanicznego rozwłókniania.

 

Zadania zawodowe:

- sprawdzanie jakości drewna przeznaczonego do rąbania, zgodnie z instrukcją technologiczną;
- sterowanie podawaniem drewna do rębaka w sposób zapewniający regularną pracę, przy możliwie równomiernym poborze mocy przez rębak;
- sprawdzanie - zgodnie z instrukcją obsługi - stanu i ustawienia noży rębaka, zapewniających otrzymywanie zrębków o zamierzonych wymiarach;
- obsługiwanie - wraz z regulacją - maszyn sortujących zrębki, rozdrabniających, urządzeń transportujących (taśmociągi, rurociągi itp.) i innych eksploatowanych w rębalni;
- kontrolowanie wymiarów zrębków podawanych na składowiska lub do zasobników (silosów) warzelni, zgodnie z wymogami instrukcji technologicznej;
- konserwowanie maszyn i urządzeń rębalni w zakresie ustalonym obowiązkami służbowymi i instrukcjami obsługi;
- dokonywanie zapisów i ewidencjonowanie danych w zakresie wymaganym stanem organizacji w przedsiębiorstwie;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz nadzorowanie podległych pracowników.

54 Operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych

Obsługuje samojezdne maszyny wykonujące więcej niż jedną operację w procesie pozyskiwania drewna, tj. maszyny ścinkowo-układające, ścinkowo-zrywkowe, okrzesująco-przerzynające (procesory) lub ścinkowo-okrzesująco-przerzynające (harwestery).

 

Zadania zawodowe:

- zapoznanie się z instrukcją obsługi danej maszyny, zasadami bezpieczeństwa pracy i technologią;
- przeprowadzanie codziennego przeglądu maszyny zgodnie z instrukcją obsługi, w tym sprawdzanie jej stanu technicznego oraz usuwanie drobnych usterek, sprawdzanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje itp.), czyszczenie i smarowanie elementów;
- zapoznanie się z powierzchnią roboczą, ustalenie trasy przejazdów, miejsc składowania drewna, określanie kierunku obalania drzew;
- kierowanie i sterowanie pracą maszyny ścinkowo-układającej służącej do ścinania drzew i ich układania w przyjętym ładzie (w wiązkach lub w pasach);
- kierowanie i sterowanie pracą maszyny ścinkowo-zrywkowej służącej do ścinania drzew i zrywki drzew z koronami do miejsca dalszej obróbki;
- kierowanie i sterowanie pracą procesora – maszyny do okrzesywania ściętych drzew (odcinanie gałęzi i części wierzchołkowej od pnia), a następnie ich przerzynania na określone sortymenty;
obsługa komputera pokładowego służącego do programowania optymalnego podziału drewna, nadzorowania sortymentacji i rejestrowania ilości i rodzaju wyrobionego surowca;
- kierowanie i sterowanie pracą harwestera – maszyny do ścinki drzew, ich okrzesywania i przerzynania;
obsługa komputera pokładowego służącego do programowania optymalnego podziału drewna na sortymenty i nadzorowania sortymentacji, mierzenia i rejestrowania pozyskiwanych sortymentów;
- po zakończeniu pracy zabezpieczanie maszyny przed użyciem przez osoby postronne oraz przed niekontrolowanym przemieszczeniem;
- okresowe czyszczenie i mycie maszyny.

55 Sortowacz materiałów drzewnych

Przeprowadza sortowanie pod względem przydatności do produkcji i klas jakości półfabrykatów oraz materiałów drzewnych.

 

Zadania zawodowe:

- sortowanie tarcicy i pozyskiwanych z niej półfabrykatów wg norm i warunków technicznych;
- sortowanie płyt pilśniowych, wiórowych, paździerzowych, sklejki, płyt stolarskich, lignofolu, łuszczki, obłogów i okleiny wg norm i warunków technicznych;
- kompletowanie i dobieranie elementów wchodzących w skład wyrobu lub zestawu;
- sortowanie okleiny na prawe i lewe strony formatek meblowych lub płyt boazeryjnych
;- sortowanie łuszczki z podziałem na klasy jakości;
- sortowanie sklejki na klasy jakości oraz ocenę dźwiękową prawidłowego sklejenia warstw;
- sortowanie płyt wiórowych z podziałem na klasy jakości i przeznaczenie (konstrukcyjne, meblowe);
- znakowanie sortowanych materiałów;- posługiwanie się przyrządami kontrolno-pomiarowymi.

56 Specjalista ochrony środowiska

Organizuje, nadzoruje, realizuje i kontroluje działalność przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej związaną z ochroną środowiska stosując przepisy prawa w tej dziedzinie; prowadzi monitoring i badania stanu środowiska; określa i analizuje parametry charakteryzujące stan zanieczyszczenia; prognozuje zmiany w środowisku wynikające z działalności gospodarczej człowieka; podejmuje decyzje i wydaje pozwolenia związane z ochrona środowiska; sporządza raporty i opracowania dotyczące wpływu różnych przedsięwzięć na środowisko; prowadzi dokumentację wynikającą z przepisów ochrony środowiska.

 

Zadania zawodowe:

- kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych przez podległe podmioty podlegające zasięgowi działania przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej;
- prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjne;
- organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska m in. ochrona aerosanitarna, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa;
- określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska;
- prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska przyrodniczego;
- prognozowanie zmian w środowisku wynikających z działalności gospodarczej człowieka;
- uczestniczenie w realizowaniu polityki proekologicznej na terenie przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej;
- inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska;
- przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska;
- sporządzanie raportów i opracowań dotyczących wpływu różnych przedsięwzięć na środowisko;
- przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym
- planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu pracowników zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
- współpraca z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska;
- podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych oraz zespołu pracowników w zakresie znajomości najnowszych przepisów prawnych obowiązujących w kraju i UE.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- zamawianie ekspertyz związanych z oceną różnych przedsięwzięć budowlanych pod kątem ochrony środowiska;
- współpraca z grupami ekspertów w zakresie ochrony środowiska;
- publiczne prezentowanie planowanych przedsięwzięć, wydawanych decyzji lub pozwoleń związanych z ochroną środowiska;
- popularyzowanie wśród różnych grup społecznych idei ochrony środowiska;
- uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach związanych z konfliktami dotyczącymi różnych zagrożeń środowiska naturalnego.

57 Technik hydrolog

Prowadzi w zespołach badawczych terenowe pomiary i obserwacje hydrologiczne w zakresie swoich uprawnień; wykonuje opracowania uzupełniające, służące potrzebom naukowym lub informacyjnym oraz mające praktyczne zastosowanie w pracach projektowych; używa w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

 

Zadania zawodowe:

prowadzenie obserwacji i pomiarów opadów, ruchu wody i mas powietrza, parowania, retencji wód podziemnych i powierzchniowych oraz niwelacji zwierciadła wody;
-dokonywanie pomiarów prędkości przepływu wody za pomocą dostępnych przyrządów oraz pomiarów rumowiska unoszonego i wleczonego;
-zbieranie danych hydrologicznych z automatycznych systemów pomiarowych;
-instalowanie hydrologicznych urządzeń pomiarowych;
-wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych oraz drobnych napraw urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;prowadzenie obserwacji i pomiarów zjawisk lodowych;
-dokonywanie pomiarów hydrometrycznych wód powierzchniowych (płynących), ich stanów i częstotliwości, sum czasów trwania, opracowywanie krzywych związku wodowskazów oraz krzywych konsumpcyjnych, obrazujących natężenie przepływu wody w danym przekroju cieku;
-opracowywanie w zespole specjalistów założeń i danych hydrologicznych na potrzeby projektowania budowli hydrotechnicznych;
-zbieranie i przygotowywanie materiałów do zestawiania map hydrologicznych;
-zbieranie materiałów i wykonywanie opracowań do celów statystycznych;
-opracowywanie wyników obserwacji i pomiarów;
-obsługiwanie mikrokomputerów, w tym wprowadzanie danych na nośniki informacji oraz prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem posiadanych programów;
-wykonywanie rysunków technicznych;
-zbieranie materiałów opracowywanych przez innych specjalistów, mogących mieć zastosowanie w pracach hydrologicznych.

 

Dodatkowe zadania zawodowe:

- nadzorowanie innych pracowników sfery wykonawstwa hydrologicznego;
-uczestniczenie w pracach badawczych, wykonywanie prac pomocniczych i uzupełniających;
-wykonywanie pod nadzorem inżyniera hydrologa, budownictwa wodnego lub gospodarki wodnej elementów ekspertyz w zakresie hydrologii, budownictwa wodnego i gospodarki wodnej.

58 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

Zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sferze komunalnej i przemysłowej; prowadzi badania, projektuje, opracowuje koncepcje i metody działania dotyczące sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobów zmniejszenia zużycia wody w zakładach przemysłowych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kieruje ich eksploatacją.

 

Zadania zawodowe:

- projektowanie ujęć wody, układów transportujących wodę i ścieki oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby komunalne i przemysłowe;
- zbieranie danych oraz analizowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ilości zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków;
- dokonywanie oceny źródła wody pod względem jego lokalizacji, wielkości zasobów eksploatacyjnych oraz jakości wody;
- opracowywanie bilansu ścieków pod względem ich ilości i jakości oraz bilansu zapotrzebowania na wodę;
- dokonywanie wyboru technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków;studiowanie osiągnięć postępu technicznego w kraju i w świecie w dziedzinie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz wdrażanie ich w projektach inwestycyjnych;
- dokonywanie uzgodnień opracowywanych koncepcji i projektów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z właściwymi organami władz terenowych;
- opracowywanie ofert przetargowych oraz uczestniczenie w przetargach;
- opracowywanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji eksploatacji i bhp dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- pełnienie nadzoru autorskiego nad budową zaprojektowanego obiektu lub systemu;
- udział w rozruchu obiektów i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- lokalizowanie i korygowanie wadliwego działania wcześniej zaprojektowanych i eksploatowanych rozwiązań projektowych, bądź produkowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie ich eksploatowania;
- kierowanie utrzymaniem i naprawami istniejących systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacją i wyposażeniem;
- studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów zastosowanych rozwiązań, materiałów i armatury, stanowiących wyposażenie instalacyjne systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
- opracowywanie nowych rozwiązań projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiających wielokrotne wykorzystanie obiegów wodnych oraz wykorzystujących oczyszczone ścieki jako źródło wody przemysłowej;
- opracowywanie dokumentacji wodno-prawnej dotyczącej poboru wody i odprowadzania ścieków;
- opracowywanie norm technicznych w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- nadzorowanie innych pracowników w sferze projektowania, wykonawstwa budowlanego i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
- wykonywanie szczegółowych kosztorysów, opracowywanie zestawień zużycia materiałów dla potrzeb budowlano-montażowych oraz ustalanie norm czasu pracy;
- projektowanie zaopatrzenia w wodę wsi i oczyszczanie ścieków na terenach wiejskich.

 

59 Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody

Prowadzi obsługę urządzeń do uzdatniania i demineralizacji wody służących do: napowietrzania, filtrowania, dezynfekcji wody uzdatnionej, podawania jej do sieci miejskiej itp., zgodnie z wymaganiami technologicznymi, w celu wyeliminowania substancji powodujących twardość i doprowadzenia wody do właściwych parametrów w zależności od celów, do jakich ma być użyta (energetyka, ciepłownictwo, przemysł itp.).

 

Zadania zawodowe:

Zadania zawodowe: - obsługiwanie urządzeń i instalacji do uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi;
- obserwowanie pracy urządzeń, instalacji lub obiektów i odczytywanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych do określania ciśnienia, natężenia przepływu, czasu wykonywanej operacji, zużycia środków chemicznych itp.; dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika eksploatacyjnego;
- obsługiwanie instalacji pomocniczych, służących do przygotowywania roztworów środków chemicznych, stosowanych do uzdatniania wody, jak roztworu wody chlorowej, roztworu fluorokrzemianu sodowego, wodorotlenku sodowego, węgla aktywnego itp.;

60 Technik inżynierii środowiska i melioracji

Wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjne dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi; określa źródła zagrożeń środowiska naturalnego; prowadzi roboty inżynieryjno-budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

Zadania zawodowe:

- wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów;
- planowanie oraz wykonywanie zabiegów agromelioracyjnych na małych obszarach;
- sporządzanie dokumentacji projektowej obiektów melioracyjnych;
- nadzorowanie bądź wykonywanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- wykonywanie niewielkich obiektów przeciwpowodziowych oraz regulacji małych cieków wodnych dla celów rolniczych;
- prawidłowe eksploatowanie systemów wodno-melioracyjnych na małych obszarach;
- wykonywanie i konserwacja dróg rolniczych;
- prowadzenie robót inżynieryjno-budowlanych;
- określanie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposobów ich ograniczania;
- posługiwanie się techniką komputerową;
- wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej;
- przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock