powrót
Wyszkuj nazwę zielonego zawodu

Zielone zawody

Nr Nazwa zawodu Opis zawodu
41 Technik technologii drewna

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.(m)

42 Technik technologii żywności

Zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych. Z uwagi na pełnioną rolę kontroluje jakość wytwarzanych dóbr spożywczych oraz kształtuje relacje pomiedzy rachunkiem ekonomicznym przedsiębiorstwa, a przyjętymi w procesie produkcji rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska naturalnego.(m)

43 Pracownik budowlany sortujący odpady

zadania wykonywane przez tych pracowników związane są bezpośrednio z działaniami ograniczającymi zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Preferowane wykształcenie; technikum budowlane/zasadnicze.(m)

44 Pracownik utylizacji opakowań

osoby pracujące w zakładach utylizacji odpadów, które zajmują się termicznym przekształcaniem odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Wykonywanie obowiązków wymaga znajomości obsługi maszyn i urządzeń służących do termicznego przekształcania odpadów. Zadania tych pracowników obejmują także czynności związane ze wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania.Wykształcenie - techniczne zawodowe.(m)

45 Bioinżynier

Prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe związane z wykorzystywaniem systemów biologicznych w produkcji przemysłowej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia i rolnictwie; projektuje i nadzoruje procesy biotechnologiczne oraz rozwiązuje techniczne i ekonomiczne problemy tych procesów.

 

Zadania zawodowe:

- prowadzenie badań w celu uzyskania nowych informacji, testowania hipotez i rozwiązywania problemów dotyczących wykorzystywania organizmów żywych lub ich składników (drobnoustrojów, kultur komórkowych roślinnych i zwierzęcych, białek, enzymów, DNA, RNA) w procesach biosyntezy, biotransformacji, bioutylizacji, modyfikacji genetycznej, a także dotyczących wyodrębniania i modyfikacji otrzymywanych bioproduktów;
- projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów;
- pozyskiwanie, zabezpieczanie i przechowywanie materiału biologicznego do prowadzonych badań i eksperymentów;
- udział w pracach nad rozwojem diagnostyki genetycznej i terapii genowej;
- projektowanie, przy wykorzystaniu podstaw biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, uzyskiwania odpowiednich organizmów żywych o właściwościach korzystnych dla gospodarki i zdrowia człowieka, a także odpowiednich, korzystnych bioproduktów;
- opracowywanie nowych lub modyfikowanie istniejących biotechnologii stosowanych do wytwarzania różnych produktów, m.in.: leków, szczepionek, produktów spożywczych i paszowych, kosmetyków i detergentów, nawozów biologicznych, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji, biopaliw, a także mających zastosowanie w ochronie środowiska do biologicznego oczyszczania wody i ścieków oraz utylizacji odpadów komunalnych;
- prowadzenie badań oraz wdrożeń dotyczących optymalizacji procesów biotechnologicznych w celu poprawy wskaźników technicznych, ekonomicznych i ekologicznych;
- prowadzenie i nadzorowanie procesów biotechnologicznych obejmujące: kontrolowanie i utrzymywanie optymalnych warunków przebiegu procesu technologicznego, obsługę bioreaktorów, izolację produktu, jego modyfikację i oczyszczanie, kontrolę jakości oraz nadzór nad aparaturą;
- opracowywanie instrukcji i ekspertyz dotyczących metod, procesów i produktów biotechnologicznych;
- uczestniczenie w projektowaniu nowej aparatury do prowadzenia procesów biotechnologicznych, nowych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych;
- -opracowywanie artykułów i raportów naukowych;
- prezentowanie wyników badań, wniosków i nowych osiągnięć z dziedziny biotechnologii podczas konferencji.

 

Dodatkowe zadania zawodowe:

- kierowanie grupami badawczymi i produkcyjnymi.

46 Biotechnolog

Kieruje przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a także wytwarzania z nich produktów użytkowych; uczestniczy w badaniach, opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów procesowych oraz w projektowaniu, rozwoju i modernizacji zakładów biotechnologicznych.

 

Zadania zawodowe:

- organizowanie i nadzorowanie procesów biotechnologicznych otrzymywania substancji organicznych, przy zachowaniu warunków prowadzenia tych procesów zawartych w instrukcji technologicznej, przestrzeganiu sterylności osobistej pracowników, aparatury i pomieszczeń, przy sprawnym usuwaniu przyczyn awarii i zakłóceń procesów z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy;
- uzyskiwanie produktów ożywionych (organizmów) lub nieożywionych (biocząsteczek lub aktywnych biologicznie związków) wykorzystywanych do szeroko rozumianej poprawy życia człowieka, ochrony środowiska, leczenia organizmów ludzi i zwierząt;
- projektowanie odpowiednich usług (diagnostycznych lub terapeutycznych) wykonywanych z wykorzystaniem lipidów i podobnych związków;
- konstruowanie i analiza lipidowych postaci leków lub czynników diagnostycznych czy też terapeutycznych, np. terapii genowej;
- uzyskiwanie aktywnych biologicznie białek;
- projektowanie, przy wykorzystaniu podstaw procesów prowadzonych w organizmach żywych, sposobów ich zastosowania do realizacji innych procesów chemicznych, w celu zwiększenia ich efektywności lub obniżenia energochłonności i stopnia zanieczyszczenia środowiska;
- projektowanie, przy wykorzystaniu podstaw biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, uzyskiwania odpowiednich organizmów żywych o właściwościach korzystnych dla gospodarki i zdrowia człowieka, a także odpowiednich, korzystnych bioproduktów lub usług;
- uczestniczenie w opracowywaniu nowych substancji lub ulepszaniu i modernizowaniu istniejących technologii;
- prowadzenie badań oraz wdrożeń dotyczących ulepszania procesów biotechnologicznych: poprawy wskaźników technicznych, ekonomicznych i ekologicznych;
- opracowywanie instrukcji technologicznych, instrukcji bezpiecznego prowadzenia procesów i eksploatacji aparatury, urządzeń i instalacji;
- uczestniczenie w opracowywaniu norm zużycia surowców i materiałów, wymagań jakościowych, metod badań i kontroli surowców i produktów;
- uczestniczenie w opracowywaniu założeń techniczno-technologicznych budowy nowych zakładów, rozbudowy i modernizacji zakładów istniejących;
- współpraca ze specjalistami zakładowymi i pozazakładowymi, placówkami naukowo-badawczymi przy rozwiązywaniu różnych problemów technicznych, dotyczących otrzymywania substancji biotechnologicznych i produktów organicznych; wdrażanie postępu techniczno-ekonomicznego;
- opracowywanie analiz techniczno-ekonomicznych nadzorowanych procesów, raportów z badań i wdrożeń, a także referatów naukowych;
- planowanie i nadzorowanie remontów oraz wymiany aparatury i urządzeń w kierowanych przez siebie procesach biotechnologicznych;
- szkolenie podległych pracowników, określanie ich zadań, organizowanie i nadzorowanie ich realizacji;
- systematyczne śledzenie literatury naukowo-technicznej z dziedziny biotechnologii;
- uczestniczenie w zjazdach naukowych, sympozjach, seminariach itp.

47 Drwal/pilarz drzew

Wykonuje prace z zakresu ścinki drzew (na zrębach, trzebieżach, w młodnikach), okrzesywuje i przerzyna obalone drzewa przy użyciu pilarki łańcuchowej.

 

Zadania zawodowe:

przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego;
- ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew;
- obsługiwanie korowarek i rębaków;
- wyrzynka i manipulacja sortymentów handlowych;
- układanie, pomiar i znakowanie wyrobionych sortymentów;
- wycinanie i podkrzesywanie drzew w młodnikach i uprawach (prace pielęgnacyjne);
- ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów;
- przerzynki kłód i dłużyc;
- wycinanie i klasyfikowanie choinek;
- przecinanie szlaków zrywkowych;
- porządkowanie powierzchni zrębowych;
- ostrzenie i konserwacja łańcuchów tnących oraz dokonywanie drobnych napraw pilarek;
- wykonywanie prac załadowczych sortymentów drzewnych;
- wypełnianie raportów pracy;
- przestrzeganie przepisów i dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowisku drwala-operatora pilarki;
- udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- kierowanie zespołem robotników pracujących przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna;
- wykonywanie zadań operatora pilarek.

48 Operator urządzeń technologicznych stosowanych w leśnictwie

Kieruje uniwersalnymi ciągnikami z doczepionymi do nich urządzeniami technicznymi stosowanymi w leśnictwie do wykonywania różnorodnych prac, m.in. związanych z przygotowaniem gleby, pielęgnowaniem upraw leśnych, budową i utrzymaniem dróg, transportem drewna.

 

Zadania zawodowe:

- zapoznanie się wymaganiami technologicznymi wykonywanej pracy;
- sprawdzanie stanu technicznego ciągnika, sprawdzanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje itp.);
- agregatowanie z ciągnikiem urządzenia potrzebnego do wykonania określonej pracy, np.: pługa, brony, glebogryzarki, siewnika, sadzarki, rozsiewacza nawozów, rębarki, równiarki, przyczepy do transportu drewna. - kierowanie ciągnikiem przy wykonywaniu pracy na danym obszarze;
regulowanie ustawienia zespołu roboczego doczepionego urządzenia w celu wykonania pracy zgodnie z wymaganiami technologicznymi;
- odstawianie ciągnika z doczepionym urządzeniem do miejsca postoju, odłączanie tego urządzenia od ciągnika, zabezpieczanie ciągnika przed użyciem przez osoby postronne oraz przed niekontrolowanym przemieszczeniem;
- okresowe czyszczenie i mycie użytkowanego sprzętu, przeprowadzanie konserwacji i drobnych napraw.

49 Operator urządzeń do ścierania drewna

Obsługuje ścieraki (prasowe, śrubowe, łańcuchowe itp.) służące do otrzymywania ścieru drzewnego z odpowiednio przygotowanych klocków drewna, głównie świerkowego.

 

Zadania zawodowe:

 

- sprawdzanie jakościowe (wizualne) klocków drewna znajdujących się w układzie transportowym do ścieraka i eliminowanie nieprzydatnych;
- napełnianie zasobnika ścieraka klockami drewna przy użyciu odpowiednich urządzeń i narzędzi, zgodnie z instrukcją obsługi;
- regulowanie parametrów ścierania, głównie wielkości docisku drewna do kamienia ścieraka, w zależności od rodzaju powierzchni tego kamienia oraz zamierzonych właściwości ścieru;
- obsługiwanie układów: napędowego, zasilającego i kontrolnego, zgodnie z instrukcją obsługi i zakresem czynności;
- sprawdzanie jakości produkowanego ścieru lub odczytywanie wyników tych sprawdzeń wykonywanych przez laboratorium;
- dokonywanie zapisów i ich ewidencjonowanie w zakresie wyznaczonym obowiązkami służbowymi;
- wykonywanie prac konserwacyjnych ścieraka;
- przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- obsługa parownika drewna w przypadku produkowania ścieru brązowego;
- obsługa rafiner (zgodnie z instrukcją obsługi, instrukcją technologiczną i zakresem czynności) w przypadku produkowania ścieru rafinerowego;
- obsługa instalacji (po odpowiednim przeszkoleniu) do produkcji ścierów termomechanicznych i termochemomechanicznych.

50 Robotnik leśny

Wykonuje podstawowe prace w leśnictwie z zakresu: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu, oraz prace konserwacyjno-naprawcze obiektów i urządzeń leśnych w zasadzie przy użyciu prostych narzędzi i urządzeń.

 

Zadania zawodowe:

- wykonywanie prac w zakresie nasiennictwa: zbieranie owoców i szyszek drzew oraz krzewów, wyłuszczanie, odskrzydlanie, sortowanie i oczyszczanie nasion, składowanie, konserwacja i spedycja nasion, sprawdzanie zdolności kiełkowania;
- wykonywanie prac w zakresie szkółkarstwa: prace związane z przygotowaniem gleby, wysiew nasion, montaż i demontaż namiotów foliowych, pielęgnacja siewek, szkółkowanie, wyjmowanie sadzonek, ich sortowanie, dołowanie, formowanie oraz załadunek na środki transportowe, cięcie zrzezów, szczepienie drzew i krzewów, wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów przez odkłady;
- wykonywanie prac związanych z hodowlą lasu: ręczne sadzenie sadzonek przy zalesianiu, odnawianiu powierzchni zrębowych, wprowadzanie podszytów, poprawek i uzupełnień, pielęgnowanie gleby w uprawach (nawożenie, niszczenie chwastów), trzebieże, formowanie strzał i koron w młodnikach;
- wykonywanie prac związanych z ochroną lasu: zawieszanie tablic ostrzegawczych, grodzenie mrowisk, zawieszanie, oczyszczanie i naprawa skrzynek lęgowych, zakładanie na drzewka osłon plastikowych w uprawach i młodnikach, grodzenie upraw i młodników przed zwierzyną, zbieranie materiału do opracowywania prognozy występowania szkodliwych owadów, opylanie, opryskiwanie sprzętem ręcznym szkółek, upraw, drzewostanów oraz drewna, chemiczne zwalczanie szkodników żerujących w ziemi, wykładanie i korowanie pułapek na owady szkodliwe, obserwacje przeciwpożarowe, gaszenie pożarów w zarodku, wycinanie drzewek na pasach ppoż.;
- wykonywanie prac związanych z użytkowaniem lasu: prace pomocnicze oraz pozyskiwanie żywicy, karpiny i innych użytków ubocznych;
- wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych: konserwowanie sprzętu, kopanie i konserwowanie rowów granicznych, ustawianie znaków ostrzegawczych i płotków odśnieżnych, naprawa i konserwacja dróg leśnych, oczyszczanie poboczy, rowów przydrożnych, skarp, przepustów drogowych, zagospodarowywanie leśnych obwodów łowieckich, porządkowanie leśnych terenów rekreacyjnych, naprawa urządzeń turystycznych itp.

 

Dodatkowe zadania zawodowe:

nadzorowanie zespołu robotników przy wykonywaniu ww. prac na określonym odcinku.

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock