powrót
Wyszkuj nazwę zielonego zawodu

Zielone zawody

Nr Nazwa zawodu Opis zawodu
31 Biomasowcy

Są to pracownicy różnych szczebli związani z produkcją, przetwarzaniem i transportem biomasy.                                                                                  Biomasa - odpady organiczne, odchody zwierząt, rośliny czy wodorosty, które można spalać lub zamieniać w gaz służący jako paliwo. W ten sposób hodując zwierzęta czy rośliny można dodatkowo wytwarzać prąd na własne potrzeby oraz dobrze zarabiać sprzedając go do elektrowni.

32 Strażnik ochrony przyrody/środowiska

Jest to terenowy współpracownik służb administracyjnych oraz innych podmiotów przy codziennym egzekwowaniu norm, przepisów i zwyczajów w szeroko rozumianej dziedzinie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Aby wykonywać zawód strażnika ochrony przyrody pożądane jest wykształcenie średnie lub zawodowe wyższe z dziedzin związanych z ochroną środowiska. Potrzebne jest odbycie kursu kwalifikacyjnego i stałe dokształcanie się.(m)

 

33 Monter instalacji sanitarnych

Jest to zawód, który związany jest z montażem i demontażem, nadzorowaniem eksploatacji oraz konserwacją instalacji sanitarnych (wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych).Zatrudnienie można znaleźć w firmach budowlanych lub instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych.(m)

34 Technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, a w szczególności: monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska.

Zadania zawodowe:

prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków;
- monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie;
- określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka;
- oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby;
- określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów;
- wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych;
- badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń;
- sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi;
- obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;
- przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej;
- posługiwanie się techniką komputerową;normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad;
- wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej;
- przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska.

35 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody; sprawuje nadzór nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków: instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Zadania zawodowe:

- wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych;
- projektowanie instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę – w ramach posiadanych uprawnień;
- ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizacji urządzeń i instalacji grzewczych;
- prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku – w ramach posiadanych uprawnień;
- przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji;
- przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego;
- nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych;
- lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków;
- organizowanie stanowisk pracy, dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach;
- organizowanie brygad wykonawczych i kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska;
- sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

sprawowanie nadzoru technicznego w administracji publicznej w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych;
- doradzanie w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii;
- udział w pracach badawczych związanych z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej – wykonywanie prac uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych.

36 Impregnator drewna

Synteza:

Impregnuje surowce drzewne na zimno, gorąco, metodą powierzchniową i ciśnieniowopróżniową wg instrukcji technologicznych, w celu zabezpieczenia ich przed grzybami lub zmianą właściwości fizycznych.

Zadania zawodowe:

- przygotowanie do impregnacji drzewnych materiałów tartych, półfabrykatów drzewnych, surowca okrągłego, płyt pilśniowych, lignostonu

- układanie, pakietowanie, sztaplowanie;

- przygotowanie wg receptury mieszanek olejów do impregnacji na gorąco, mieszanek środków antyseptycznych lub innych substancji do impregnacji na zimno różnymi metodami: przez opryskiwanie, malowanie, zanurzanie, metodą ciśnieniowo-próżniową;

- obsługę urządzeń załadowczo-wyładowczych, elektrowciągów, podnośników, wciągarek, wózków itp. służących do podnoszenia, zanurzania w basenach, umieszczania w komorach impregnacyjnych materiałów drzewnych;

- przeprowadzanie procesu impregnacji metodą powierzchniową, ciśnieniwo-próżniową, na zimno, na gorąco wg instrukcji technologicznych; dobór czasu niezbędnego do nasycenia drewna w zależności do stężenia roztworów użytych do impregnacji;

- posługiwanie się urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową, kontrolowanie procesu nasycania wyrobów;

- nastawianie, regulowanie, konserwowanie maszyny impregnującej przy impregnowaniu płyt pilśniowych twardych lub wyrobów lignostonowych na gorąco oraz maszyn i urządzeń pomocniczych służących do impregnacji;

- sprawdzanie jakości impregnacji.

37 Gięciarz drewna

Synteza:

Wygina w różnych płaszczyznach za pomocą urządzeń giętarskich, mechanicznie lub ręcznie elementy z drewna o różnych promieniach krzywizny, służące do produkcji mebli i innych wyrobów z drewna.

Zadania zawodowe:

- sprawdzanie stopnia uplastycznienia drewna i odpowiednie dobieranie drewna do rodzaju gięcia;

- przygotowywanie giętarek do pracy, zakładanie taśm i wzorników;

- dobieranie form i wzorców, mocowanie łat w formach, uzbrajanie form w szyny, mocowanie ich w giętarkach skrzydełkowych i w urządzeniach giętarskich;

- zamocowywanie obrabianych elementów i prowadzenie procesu gięcia

- obsługiwanie urządzeń giętarskich ręcznych lub mechanicznych;

- klamrowanie elementów po wygięciu; - gięcie drewna litego lub warstwowego na formach, na zimno lub na gorąco, z jednoczesnym klejeniem go;

- sprawdzanie jakości uzyskanych elementów przez porównanie z wzorcem, sprawdzanie trwałości wygięcia; ustalanie przyczyn powstawania wad i zapobieganie im;

- czyszczenie i konserwowanie giętarek i urządzeń giętarskich oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

38 Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami

Synteza:

Prowadzi badania, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody składowania odpadów w miejscach ich powstawania, transportu odpadów oraz technologii ich unieszkodliwiania; doradza w sprawach technicznych i ekonomicznych procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów, stosowania urządzeń do zbierania odpadów oraz środków transportowych i innych.

Zadania zawodowe:

- doradzanie i projektowanie najbardziej sprawnych systemów gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów bytowych i przemysłowych;

- opracowywanie projektów wysypisk śmieci, gromadzenia odpadów przemysłowych, w zależności od ich rodzaju oraz sposobu utylizacji (kompostowanie, spalanie);

- opracowywanie zaleceń dotyczących metod pracy oraz kolejności operacji technologicznych, jakie należy wykonać u źródła powstawania odpadów, w składowaniu, transporcie i utylizacji;

- doradzanie w sprawach lokalizacji zakładów zajmujących się zbieraniem i utylizacją odpadów bytowych i przemysłowych;

- obliczanie kosztów projektowania i eksploatacji przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów;

- studiowanie i doradzanie nowych technologii przemysłowych w zakresie technicznych aspektów minimalizowania ilości odpadów oraz ich usuwania i unieszkodliwiania;

- opiniowanie i branie udziału w testowaniu nowego sprzętu i taboru stosowanego do gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów;

- eksploatowanie istniejących wysypisk odpadów;

- prowadzenie konsultacji, dotyczących nowych rozwiązań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz powtórnego ich wykorzystania jako surowców wtórnych;

- branie udziału w ustanawianiu standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych;

- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;

- nadzór nad innymi pracownikami w sferze projektowania, budowy i nadzoru technicznego zakładów zajmujących się oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami;

Dodatkowe zadania zawodowe:

- wykonywanie funkcji administracyjnych w służbach publicznych, związanych z ochroną powierzchni Ziemi i środowiska.

39 Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych

Synteza:

Obsługuje - w warunkach szczególnej ostrożności i zgodnie z instrukcją technologiczną - urządzenia do prowadzenia procesów i operacji jednostkowych w technologii utylizacji odpadów toksycznych.

Zadania zawodowe:

- przygotowywanie i obsługiwanie urządzeń mechanicznych lub automatycznych przystosowujących lub przygotowujących odpady do dalszego przerobu; - dozowanie w sposób ciągły lub okresowy gazowych, ciekłych lub stałych odpadów toksycznych do urządzeń przygotowujących je do dalszego przetwarzania;

- obsługiwanie pieców technologicznych (obrotowych, fluidalnych, ze złożem stacjonarnym lub gazowym) w przypadku spalania odpadu toksycznego;

- obsługiwanie urządzeń sorpcyjnych lub neutralizujących gazy powstające w wyniku spalenia odpadu toksycznego;

- obsługiwanie urządzeń pomocniczych, jak: pompy, kompresory, instalacje wodne, parowe, sprężonych gazów itp.;

- ogrzewanie parą lub chłodzenie wodą niektórych urządzeń; - obsługiwanie urządzeń próżniowych i ciśnieniowych;

- obsługiwanie neutralizatorów toksycznych odpadów kwaśnych lub zasadowych; - obsługiwanie wytwornic pary, jeżeli w wyniku utylizacji odpadu powstaje ciepło;

- obsługiwanie urządzeń do prowadzenia poszczególnych procesów i operacji jednostkowych danej technologii, jeżeli w wyniku utylizacji odpadu toksycznego powstaje konkretny produkt nietoksyczny;

- pobieranie próbek surowców i produktów lub gazów spalinowych i przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej;

- wypełnianie dokumentacji technologicznej;

- utrzymanie sprawności urządzeń i przyrządów pomiarowych;

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- wykonywanie niektórych pomiarów toksykologicznych, wynikających z konieczności oceny odpadu.

40 Rybak stawowy

obowiązki zawodowe rybaka obejmują wykonywanie prac związanych z połowem ryb, zarybianiem zbiorników wodnych, monitorowanie stanu zdrowotnego ryb oraz kontrolowaniem urządzeń do odpływu i dopływu wody. Zadania, jakie wykonuje rybak związane są także ze zwalczaniem niepotrzebnej roślinności w zbiornikach wodnych, pobieraniem próbek wody i ryb do badań i innych, które wykonując zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony środowiska.Rybak stawowy na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej uzupełnione szkoleniami.(m)

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock