powrót
Wyszkuj nazwę zielonego zawodu

Zielone zawody

Nr Nazwa zawodu Opis zawodu
21 Audytor energetyczny

audytor sporządza opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.(Brak prawnej formy uprawnień).(m)

22 Audytor efektywności energetycznej

Nowy zawód branży energetycznej - wymogi określone w ustawie o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551) m.in. - zdolność do czynności prawnej tj. ukończone 18 lat oraz korzystać z pełni praw publicznych; posiadać tytuł mgr studiów o kierunku technicznym; "przejść" odpowiednie studia podyplomowe lub szkolenie dla audytorów zakończone egzaminem państwowym . Nowelizacja w/w ustawy (obowiązuje od 27.12.2012 r.) stwierdza m.in., że audytor efektywności energetycznej nie musi posiadać wyższego wykształcenia technicznego, jeśli ma wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu opracowań technicznych dot. efektywności energetycznej; kwalifikacje audytora nie będą musiały być potwierdzane na drodze administracyjnej przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; znosi także obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem audytu.(m)

23 Monter urządzeń energii odnawialnej

Należy do zawodów przyszłości ponieważ sektor odnawialnych źródeł energii (OZE) należy do jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Zgodnie z opracowaniem Komisji Europejskiej z dnia 26 maja 2004 r. adresowanym do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego nt. stanu rozwoju odnawialnych energii w Unii Europejskiej oczekuje się, że do 2020r. odnawialne źródła energii będą stanowiły do 20 % udziału w bilansie pierwotnych nośników energii dla Unii jako całości. To wpływa na fakt jej dynamicznego rozwoju i pojawiania się nowych miejsc pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jest to dziedzina gospodarki bardzo rozbudowana i można szukać zatrudnienia ogólnie w branży jak i w wąskich specjalizacjach związanych z energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, słoneczną i wodorową.

Celem pracy montera urządzeń energii odnawialnej jest wykonywanie montażu i demontażu urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i inne urządzenia energetyki odnawialnej przy realizacji różnych inwestycji budowlanych, które wykorzystują energetykę słoneczną, wodną, wiatrową, geotermalną oraz wodorową.

Główne zadania zawodowe, które można wyszczególnić w pracy montera to organizowanie, wykonywanie, konserwowanie oraz naprawa urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej. Poprzez organizowanie montażu rozumie się następujące zadania zawodowe:

• przygotowanie miejsca pracy,

• zabezpieczenie miejsca montażu przed zagrożeniami i wypadkami,

• przygotowanie odpowiednich narzędzi pracy uzależnionych od wykonywanego rodzaju montażu.

Wykonanie montażu uzależnione jest od urządzeń, które monter musi zamontować i wiąże się z następującymi zadaniami zawodowymi:

• dobranie narzędzi, materiałów i sprzętu do montażu kotła na biomasę, pompy ciepła, kolektora słonecznego, ogniwa fotowoltaicznego, wykonanie montażu,

• bieżący nadzór i kontrola tych prac,

• przygotowanie urządzenia do odbioru,

• przekazanie informacji użytkownikom na temat prawidłowego użytkowania zamontowanych urządzeń.

Konserwowanie oraz naprawa systemów energetyki odnawianej wiąże się umiejętnością dbania o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, czyszczenie ich i konserwację oraz wskazaniem pojawiających się usterek, wymianę zużytych części oraz naprawę i demontaż tych instalacji i urządzeń.

Do dodatkowych zadań można zaliczyć sporządzanie kosztorysów, umów lub ofert związanych z montażem w/w urządzeń i kontrolowanie ich pracy. Montaż tych urządzeń wykonywany jest na podstawie rysunków technicznych i projektów dlatego też ważnym zadaniem montera urządzeń energii odnawialnej będzie poprawne odczytywanie rysunku i dokonanie montażu zgodnie z jego wytycznymi, według określonej technologii. Ważną umiejętnością zawodową wszystkich monterów jest sprawne posługiwanie się różnymi urządzeniami monterskimi. Należą do nich między innymi: klucze, śrubokręty, narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania, wiercenia. W pracy montera urządzeń energii odnawialnej dodatkowo niezbędne jest posługiwanie się przyrządami do pomiarów wielkości elektrycznych oraz narzędziami i sprzętem do wykonywania połączeń lutowych, gwintowych, zgrzewanych oraz spawanych.

         Miejsce stanowiska pracy może być bardzo zróżnicowane i zależy od zleconego montażu. Mogą to być budynki mieszkalne podczas remontu albo budowy, otwarte przestrzenie, zakłady pracy oraz inne obiekty. Szczególnie dużo takich instalacji pojawia się w miejscowościach turystycznych i na osiedlach domów jednorodzinnych pod miastami. Wykonywane zadania wymagają rzetelnej i sumiennej pracy oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca montera energii odnawialnej może wiązać się z pracą na wysokości dlatego też konieczne jest posiadanie uprawnień do wykonywania pracy na wysokościach. Z opisu stanowiska pracy wynika, że praca montera może mieć charakter samodzielny przy wykonywaniu drobnych prac monterskich, konserwacji czy demontażu urządzeń energii odnawialnej. Wymaga to wtedy od montażysty znajomości całości zagadnień związanych z instalacją danych urządzeń, ich działania oraz obsługi. Jednak najczęściej będzie to praca w większym zespole osób szczególnie przy montażu wielkich zleceń. Kontakty z ludźmi są wtedy częste i polegają na wydawaniu oraz słuchaniu poleceń, uzgadnianiu, porozumiewaniu się z innymi pracownikami. Dlatego też wymagana jest umiejętność współpracy z innymi osobami, wymiany informacji i podziału zadań.

Z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy monter urządzeń energii odnawialnej powinien posiadać zdolności techniczne oraz wyobrażenie przestrzenne. Powinien posiadać umiejętność posługiwania się wieloma narzędziami, znać zasady ich działania oraz umieć obsługiwać różne urządzenia techniczne. Bardzo ważny w tym zawodzie jest brak lęku przed wysokością, niezaburzony zmysł równowagi oraz zręczność rąk. Ponadto kandydat musi posiadać umiejętność skupienia się na wykonywanych czynnościach i zadaniach oraz otwartość na zmiany.

Praca montera w dziedzinie energii odnawialnej wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych wynikających z rozwoju i nieustannych zmian zachodzących w tej dziedzinie. Ponadto bardzo ważna w pracy montera jest umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań, wykonywanie czynności w szybkim tempie oraz umiejętność pracy w sytuacji stresowej. Wiąże się to z tym, że urządzenia energii odnawialnej mogą ulegać awariom, które bardzo utrudniają życie dla otoczenia. Niezmiernie ważna jest również wytrzymałość na wysiłek fizyczny, podporządkowanie się i przestrzeganie narzuconych poleceń, praca według instrukcji oraz umiejętność współdziałania z innymi pracownikami. Zawód montera urządzeń energii odnawialnej można zdobyć w systemie pozaszkolnym i na kursach kwalifikacyjnych. Ich ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu i po jego zdaniu uzyskanie świadectwa potwierdzającego daną kwalifikację. Ponadto niezbędne też będzie posiadanie wiedzy i uprawnień elektrycznych np. uprawnienia elektryczne do 1 kV. W chwili obecnej nie ma szkoły zawodowej, która kształcie w tym kierunku. Dlatego też, zawód ten można zdobyć w ramach 4-letniego technikum na podbudowie gimnazjum. Ponadto zawód ten określa różne umiejętności specjalistyczne, które mogą dotyczyć: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej i wodorowej. To umożliwia kandydatom wyspecjalizowanie się w poszczególnej dziedzinie, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym lub regionalnym rynku pracy. Osoby dorosłe, które posiadają wykształcenie zawodowe powinni najpierw zdobyć wykształcenie średnie– ukończyć liceum ogólnokształcące, także eksternistycznie, bez konieczności zdawania egzaminu maturalnego. To otworzy im drogę do kursów kwalifikacyjnych, a później do egzaminów w zakresie kwalifikacji: montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  Łatwiej mają Ci, którzy ukończyli technikum w innym zawodzie, bo wystarczy, by teraz przeszli tylko kurs kwalifikacyjny i zdali egzaminy. Kursy takie mogą organizować szkoły publiczne i niepubliczne oraz inne placówki, w tym centra kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

24 Inżynier rolnictwa

Prowadzi badania i opracowuje nowe lub udoskonala istniejące metody upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin; organizuje i nadzoruje produkcję roślin w dużych gospodarstwach rolniczych.

Zadania zawodowe:

- prowadzenie badań mających na celu otrzymanie nowych odmian roślin uprawnych (np. odpornych na choroby i szkodniki) oraz opracowywanie technologii produkcji tych odmian;

- doskonalenie metod produkcji nasiennej, przechowalnictwa nasion, oceny i kwalifikacji polowej;

- prowadzenie badań dotyczących nowoczesnych technik ochrony roślin, ekologicznych środków biologicznych oraz opracowywanie metod bezpiecznego stosowania i kontroli pozostałości pestycydów w produkcji roślinnej i glebie;

- opracowywanie nowoczesnych metod prognozowania i sygnalizacji pojawienia się chorób, szkodników i chwastów

 - opracowywanie nowych metod ochrony i rekultywacji gruntów, upraw roli, płodozmianów, nawożenia itp.; - organizowanie produkcji, podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju i technologii produkcji roślinnej (w zależności od warunków klimatycznych, glebowych, potrzeb rynku itp.)

-planowanie płodozmianów, organizowanie parku maszynowego, zaopatrzenia w nawozy, środki ochrony roślin oraz zapewnianie odpowiedniej kadry pracowników;

- organizowanie i nadzorowanie prac związanych z produkcją roślinną (uprawa roli, nawożenie, siew lub sadzenie roślin, zbiór i przygotowanie plonów do sprzedaży lub przechowywania)

 - prowadzenie lustracji roślin uprawnych i podejmowanie niezbędnych działań w przypadku zagrożenia upraw przez szkodniki, choroby; - organizowanie i kontrolowanie selekcji i dokonywanie kwalifikacji na plantacjach nasiennych;

- nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, szczególnie w przypadku stosowania środków chemicznych, jak również zasad właściwego magazynowania i transportu plonów.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- organizowanie i nadzorowanie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą;

- prowadzenie doradztwa i działalności dydaktycznej na różnych poziomach kształcenia.

25 Inżynier ogrodnictwa

Synteza:

Organizuje i nadzoruje produkcję ogrodniczą w przedsiębiorstwach i zakładach zajmujących się tą dziedziną oraz buduje, pielęgnuje i konserwuje tereny zieleni; prowadzi badania naukowe, opracowuje nowe technologie i hodowlę roślin ogrodniczych oraz prowadzi doradztwo, prace projektowe i rzeczoznawstwo w zakresie ogrodnictwa w określonych specjalnościach.

Zadania zawodowe:

- prowadzenie badań w zakresie upraw ogrodniczych i opracowywanie lub udoskonalanie metod upraw;

- prowadzenie badań w dziedzinie hodowli roślin ogrodniczych i opracowywanie nowych lub udoskonalonych metod hodowli;

- projektowanie zieleńców i terenów zielonych w osiedlach oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonawstwem i pracami konserwatorskimi; - opracowywanie instrukcji technologicznych dla produkcji roślin ogrodniczych, uprawianych w otwartym gruncie i pod osłonami;

- opracowywanie instrukcji ochrony roślin ogrodniczych przed chwastami, chorobami i szkodnikami, wdrażanie ich do praktyki oraz nadzór nad wykonawstwem odpowiednich zabiegów sprzętem mechanicznym;

- opracowywanie wymogów jakościowych produktów oraz norm jakościowych dla owoców, warzyw, kwiatów;

- prowadzenie doradztwa fachowego we własnym zakresie lub z ramienia instytucji do tego powołanych przez państwo, samorząd terytorialny, jednostki gospodarcze i społeczne;

- sprawowanie nadzoru nad pracami i działalnością związaną z rozwojem ogrodnictwa, prowadzoną przez różne podmioty gospodarcze z ramienia urzędów państwowych, samorządowych i organizacji, które zatrudniają w tym zakresie specjalistów ogrodników;

- współpraca z wydawnictwami, zajmującymi się tematyką ogrodniczą i opracowywanie dla nich: podręczników, poradników, artykułów ulotek itp. z zakresu ogrodnictwa, w celu upowszechniania wiedzy ogrodniczej i wdrażania osiągnięć nauki w tym zakresie;

- prowadzenie działalności handlowej w zakresie zaopatrzenia ogrodnictwa w niezbędne środki produkcji i organizacji zbytu produktów ogrodniczych na rynek wewnętrzny i eksport;

- współpraca z placówkami naukowymi, innymi zakładami, specjalistami innych dziedzin celem rozwiązania zaistniałych problemów oraz wdrażania postępu technicznego;

- śledzenie nowych opracowań i studiowanie literatury fachowej.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- prowadzenie działalności dydaktycznej.

26 Inżynier leśnictwa

Synteza:

Prowadzi gospodarkę zasobami leśnymi, zajmując się ich eksploatacją i odnawianiem drzewostanów, kieruje działami gospodarki leśnej, prowadzi prace badawcze związane z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu.

Zadania zawodowe:

- sprawowanie nadzoru nad określonym działem gospodarki leśnej;

- sporządzanie planów produkcyjnych;

- dokonywanie oceny zagrożeń dla zdrowotności lasów;

- podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników upraw leśnych;

- sporządzanie planów urządzenia lasów państwowych i zagospodarowania lasów niepaństwowych oraz ich rewizja;

- przeprowadzanie inwentaryzacji lasów;

- sporządzanie dokumentacji rekultywacji terenów poprzemysłowych;

- szacowanie szkód w lasach, szacowanie wartości majątku leśnego;

- dokonywanie pomiarów geodezyjnych;

- sporządzanie leśnych map gospodarczych i przeglądowych;

- sporządzanie instrukcji wykonawczych;

- przeprowadzanie szkoleń;

- wdrażanie nowych technologii w leśnictwie;

- prowadzenie prac badawczych i analitycznych związanych z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu tematyki leśnej.

27 Ekolog

Synteza:

Bada wpływ na człowieka czynników środowiska, jak też zdolności adaptacyjne organizmu ludzkiego; zajmuje się poznawaniem, obserwacją, badaniem procesów zachodzących między organizmem (roślin i zwierząt) a otaczającym je środowiskiem nieorganicznym i organicznym, a także wzajemnych stosunków zachodzących między osobnikami jednego gatunku, ich strukturą, funkcjonowaniem, zmiennością oraz ochroną środowiska biologicznego; prowadzi eksperymenty laboratoryjne i terenowe, doskonali lub opracowuje teorie, koncepcje, metody działania i sposoby praktycznego wykorzystania wiedzy ekologicznej w ochronie człowieka oraz naturalnego środowiska przyrody.

Zadania zawodowe:

- badanie wpływu na człowieka czynników środowiska oddziałujących na niego korzystnie lub szkodliwie, jak też zdolności adaptacyjnych organizmu ludzkiego;

- badanie wzajemnego oddziaływania na siebie czynników biotycznych (człowiek, zwierzęta, rośliny) oraz ich wpływu na czynniki abiotyczne, tj. elementy przyrody nieożywionej, takiej jak: klimat czy gleba; - studiowanie i prowadzenie badań i eksperymentów laboratoryjnych i terenowych wokół procesów biologicznych, zachodzących w środowisku biologicznym, i jego ochrony, np. wpływu działalności człowieka (odprowadzanie do wód zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych, nawozów i środków ochrony roślin) na zanikanie flory roślin i fauny zwierząt;

- studiowanie i badanie wpływu różnych zanieczyszczeń na pojedyncze organizmy, populacje, ekosystemy;

- badanie wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na strukturę i funkcję różnych poziomów organizacyjnych, jak: molekularny, komórkowy, organizmalny, populacyjny, ekosystemowy;

- badania zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt, w strukturach różnych biocenoz, głównie w ekosystemach glebowych i łąkowych;

- badanie stanu i możliwości restauracji środowiska naturalnego;

- badanie struktury zgrupowań zooplanktonowych w zbiornikach wodnych z I i II klasą czystości i określanie na tej podstawie trofii wód zbiornika;

- tworzenie sieci obszarów chronionych; - studiowanie i podejmowanie ekologicznych problemów badawczych w środowiskach biologicznych, zdegradowanych w różnym stopniu, np. w pobliżu szlaków komunikacji samochodowej, zakładów pracy

- emitorów zanieczyszczeń; - badanie i określanie poziomu akumulacji metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleby i naziemnych częściach roślin w celu oceny wpływu tych metali na proces kwitnienia, zawiązywania owoców i wartość siewną nasion;

- badanie zależności między stężeniami metali ciężkich w roślinach i glebie a odległością od jezdni lub emitorów zanieczyszczeń;

- studiowanie warunków siedliskowych i możliwości przystosowania się roślin do życia w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. na zwałowiskach pocynkowych, oraz badanie odkrytych nowych gatunków roztoczy na nieużytkach rud cynku i ołowiu;

- badanie składu gatunkowego i struktury zgrupowania roztoczy zasiedlających gleby początkowego stadium rozwoju, np. na szlamach po flotacji siarki, oraz wyodrębnianie pionierskich gatunków roztoczy, przygotowujących siedlisko dla innych;

- badanie i wskazywanie wpływu niekorzystnych warunków mikroklimatycznych (zaburzona gospodarka wodna) na rozwój zgrupowań roztoczy, np. na zwale pyłów elektrownianych;

- badanie stopnia degradacji środowiska na obszarach chronionych, jak: rezerwaty i parki narodowe;

- wykorzystywanie badań i odkrytych praw do rekultywacji w gospodarce, ochronie przyrody czy rekreacji (tworzenia terenów przyrodniczo-krajobrazowych);

- opracowywanie publikacji i referatów naukowych.

 
28 Inspektor ochrony środowiska

Synteza:

Kontroluje realizację ustaw, uchwał i innych przepisów dotyczących ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych;. wykonuje zadania z zakresu utrzymania ładu środowiska.

Zadania zawodowe:

- kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przez te podmioty ochrony środowiska;

- nadzór nad przestrzeganiem uzgodnionych procedur w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego;

- wdrażanie nowych regulacji prawnych do działań samorządów lub administracji państwowej;

- pełnienie funkcji mediatora w sprawach konfliktowych pomiędzy społeczeństwem, organizacjami ekologicznymi a administracją w sprawach dotyczących środowiska; - współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;

- przeprowadzanie audytu ekologicznego i wydawanie certyfikatów ekologicznych;

- wykonywanie zadań zleconych przez najwyższe organy ochrony środowiska w kraju;

- wykonywanie ekspertyz z zakresu planowania przestrzennego, strategii ochrony zasobów środowiska, edukacji ekologicznej, ekobiznesu, zarządzania środowiskiem oraz zasobami naturalnymi;

- pełnienie funkcji edukatora ekologicznego.

29 Edukator ekologiczny

Nauczyciel szkół różnego poziomu i profilu zajmujący się i koordynujący kształcenie i wychowanie w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Obowiązki zawodowe edukatora ekologicznego :

-nauczanie przedmiotu ochrona środowiska i pokrewnych 

-wprowadzanie treści ekologicznych do szkoły i innych przedmiotów 

-prowadzenie edukacji regionalnej 

-organizowanie i prowadzenie edukacji poza szkołą (zielone szkoły) 

-prowadzenie edukacji w związku z różnymi akcjami i fundacjami o zabarwieniu ekologicznym 

-ofertowa edukacja ekologiczna (dla zainteresowanych) 

 -udział w różnych przedsięwzięciach i procedurach komunikacji i konsultacji społecznej.

Wykształcenie:

Edukator ekologiczny powinien posiadać wyższe wykształcenie z zakresu ochrony środowiska oraz mieć przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania zawodowe:

Edukator ekologiczny powinien oprócz wykształcenia posiadać takie cechy osobowościowe jak: komunikatywność, otwartość na innych ludzi, sumienność.

30 Paneliści

Są to pracownicy na różnych szczeblach związani z produkcją, montażem i konserwacją kolektorów słonecznych, pozwalających zamienić energię promieniowania słońca w ciepło. Energetyka słoneczna to branża która w Polsce rozwija się bardzo szybko.

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock