powrót
Wyszkuj nazwę zielonego zawodu

Zielone zawody

Nr Nazwa zawodu Opis zawodu
11 specjalista ds. prawa środowiskowego

Jest to osoba z wykształceniem prawnym lub administracyjnym która rozszerzyła swoją wiedzę o zagadnienia związane z oddziaływaniem przedsiębiorstw na środowisko przyrodnicze. Powyższy fakt został przypisany do jej obowiązków i powinności zawodowych. (uzielenienie)

12 sortowacz odpadów na składowisku

Zawód obejmuje obowiązki związane z przygotowaniem odpadów do składowania i utylizacji według różnych technologii zgodnych z charakterem odpadów. (Nowy zawód)

13 mechanik/operator maszyn i urządzeń leśnych

Zawód obejmuje zadania operatora specjalistycznego sprzętu leśnego np. ciągniki zrywkowe, harvestery. (Nowy zawód)

14 Elektroenergetyk elektrowni wiatrowych

Synteza:

Wykonuje czynności techniczne przy obsłudze, konserwacji i naprawach urządzeń elektroenergetycznych, sprawuje nadzór nad pracą tych urządzeń oraz utrzymuje w pełnej gotowości ruchowej pomiarowe urządzenia elektryczne i hydrotechniczne, posługując się urządzeniami i aparaturą pomiarową.

Zadania zawodowe:

- uruchamianie i wyłączanie hydrogeneratorów, sprawowanie nadzoru nad ich pracą oraz urządzeniami pomocniczymi;

- wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektrycznych w ruchu i podczas postoju;

- sprawowanie nadzoru nad pracą rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia, transformatorów oświetlenia i sygnalizacji itp.;

- kontrola pracy urządzeń hydrotechnicznych, jak śluzy, jazy, przepławki oraz zbiornika wodnego, w szczególności w okresie niskich i wysokich stanów wody;

- kontrola pracy i obsługa urządzeń pomocniczych elektrowni, jak baterie akumulatorowe, układy sprężonego powietrza, zasilanie rezerwowe itp.;

- przeprowadzanie pomiarów oporności izolacji, poboru prądu i mocy przez urządzenia energetyczne;

- przygotowywanie miejsc pracy pod względem bhp i dopuszczanie do pracy brygad remontowych na polecenie pisemne i ustne;

- określanie przyczyn wadliwego działania urządzeń elektrycznych, lokalizowanie usterek, usuwanie ich we własnym zakresie lub przy pomocy niezbędnych specjalistów;

- prowadzenie książki raportów oraz dziennika pracy powierzonych urządzeń wg wymogów dozoru;

- stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- pełnienie funkcji dyspozytora małych elektrowni wodnych, jazów i ujęć.

15 doradca ekologiczny

Zawód obejmuje wykonywanie zadań związanych z minimalizacją oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze. (Nowy zawód)

16 doradca ds. efektywności zużycia energii w firmach

Zawód obejmuje wykonywanie zadań związanych z analizą możliwości zastosowania technologii energooszczędnych oraz z szacowaniem efektów ich wdrażania w przedsiębiorstwach (zarówno dużych inwestycji, jak i drobnych zmian organizacyjnych obniżających zużycie energii).(Nowy zawód)

17 doradca ds. ekobudownictwa

Zawód polegający na wykorzystaniu szerokiej i bezstronnej wiedzy dot. materiałoznawstwa, nowoczesnych technologii budowlanych, rynku budowlanego, szacowania efektów ekologicznych do pomocy osobom, instytucjom, które planują budować budynki energooszczędne, ekologiczne, z minimalnym oddziaływaniem na środowisko. (Nowy zawód)

18 ekorecykler

Zawód obejmuje prace związane z przetwarzaniem specyficznych odpadów do ponownego wykorzystania. (Nowy zawód)

19 inżynierowie i pracownicy spalarni odpadów

Są to pracownicy na różnych szczeblach zatrudnieni w zakładach zajmujących sie termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przemysłowych lub niebezpiecznych, a także osadów ściekowych produkując często energię elektryczną lub cieplną.

20 mediator/negocjator przy inwestycjach ekologicznych

Jest to neutralna osoba zarządzająca konfliktem - osoba pomagająca rozwiązać spór o podłożu ekologiczny ( np. lokalizacja spalarnii odpadów, składowisk odpadów). Powinna oprócz wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska wykazywać się profesjonalną znajomością zasada komunikacji werbalnej i niewerbalnej, teorii konfliktu, psychologicznej analizy zachowań i procesu podejmowania decyzji oraz technik rozwiązywania problemów.

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock