powrót
Wyszkuj nazwę zielonego zawodu

Zielone zawody

Nr Nazwa zawodu Opis zawodu
1 handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych

Osoba wykonująca ten zawód jest przygotowana do organizacji działalności handlowej w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjno-usługowych, w tym jest przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Potrafi ocenić funkcjonowanie firmy na rynku, zidentyfikować bariery występujące w handlu oraz czynniki kształtujące oczekiwania i potrzeby klientów oraz dystrybucję towarów i usług. Potrafi podejmować działania marketingowe w celu pozyskania nowych klientów, organizuje strategię działania firmy, prowadzi negocjacje handlowe. Ma dobrą orientację w zakresie materiałów budowlanych  ze szczególnym uwzględnieniem materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie energooszczędnoszczędnym. Posiada znajomość zasad kalkulacji efektów oszczędności energii dla różnego rodzaju obiektów (przykład uzielenienia zawodu).

2 magazynier/sortowacz odpadów

Zawód obejmujacy czynności magazyniera w połączeniu z selektywą zbiórką odpadów wynikających z produkcji i funkcjonowania zakładu przemysłowego lub innego przedsiębiorstwa. Gromadzenie, usuwanie i utylizacja odpadów w sposób niezagrażający człowiekowi i środowisku naturalnemu na terenie zakładu - powstałych w wyniku procesów technologicznych występujących na terenie zakładu lub stanowiących realizację celów podstawowych, np. w sortowni odpadów lub innym przedsiębiorstwie realizującym zadania związane z selektywną zbiórką odpadów, odzyskiem surowców wtórnych, ich składowaniem lub spalaniem (przykład uzielenienia zawodu).

3 księgowy przygotowujący dokumentację dla służb ochrony środowiska

Zawód dotyczący prowadzenia i nadzorowania rachunkowości dla służb ochrony środowiska, w szczególności sporządzania, przyjmowania, organizacji, obiegu oraz archwizacji i kontroli dokumentów, a także przygotowania do współpracy z innymi podmiotami; przygotowywania planów finansowych, przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w ramach wykonywania budżetu oraz dyscypliny finansów publicznych, analizy sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych, opiniowania projektów przepisów wewnętrznych, przestrzegania prawidłowości w udostępnianiu, aktualizacji i przepływie dokumentów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami nadrzędnymi (przykład uzielenienia zawodu).

4 pracownik biura projektowego przygotowujący Oceny Oddziaływania na Środowisko, przygotowujący certyfikaty energetyczne

Zawód dotyczący pracowników biur projektowych wykonujących czynności przygotowawcze występujące na różnych etapach postępowania w ramach przygotowywania i sporządzania raportów z ocen oddziaływania na środowisko (raporty OOŚ), wykonujących prognozy oddziaływania na środowisko wprowadzanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oraz przeprowadzających audyty energetyczne (przykład uzielenienia zawodu).

5 architekci i projektanci wykonujący projekty budynków energooszczędnych

Zawód związany z wykonywaniem prac projektowych w zakresie architektury, konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych budynków energooszczędnych. Umiejetność wykonania audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej, zaprojektowania przegród spełniających wymogi ochrony cieplnej dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego, wykonania obliczeń konstrukcyjno-budowlanych i statycznych, przeprowadzenia doboru urządzeń oraz wykonania obliczeń hydraulicznych dla rozwiązań technicznych korzystnych ze względu na zużycie energii do celów ogrzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a także dla mikroklimatu pomieszczeń, komfortu cieplnego osób przebywających w pomieszczeniach, wymogów jakości powietrza wewnętrznego i założonych celów użytkowych budynku przy przyjętych założeniach architektonicznych (przykład uzielenienia zawodu).

6 pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze

Zawód obejmuję zarządzanie i koordynację codziennego funkcjonowania biura połączone z dodatkową wiedzą i kompetencjami obejmującymi identyfikowanie odpadów, ich gromadzenie i usuwanie oraz odzysk surowców nadających się do powtórnego wykorzystania. Zawód obejmuje stosowanie metod selektywnej zbiórki odpadów powstałych w ramach pracy biura, zapobieganie wytwarzaniu i usuwaniu odpadów mogących mieć negatywny wpływ na człowieka i środowisko naturalne oraz planowanie działań mających na celu jak najbardziej skuteczny odzysk surowców wtórnych z wytwarzanych przez biuro odpadów. Zawód obejmuje wiedzę i kompetencję między innymi w zakresie odpowiedniej organizacji pracy biura oraz stosowania przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów eksploatacyjnych, a taże właściwych metod i dobrych praktyk mających na celu proekologiczne zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku funkcjonowania biura (przykład uzielenienia zawodu).

7 przedstawiciel bankowy w zakresie pozyskiwania finansowania na technologie przyjazne środowisku

Zawód dotyczący wsparcia w zakresie pozyskiwania funduszy na cele proekologiczne świadczonego przez przedstawicieli instytucji bankowych dla przedsiebiorstw, instytucji, osób fizycznych i prawnych - obejmujący pomoc w dostępie do informacji oraz doradztwo w zakresie możliwych dofinansowań i sposobów pozyskania funduszy na wdrażanie technologii przyjaznych środowisku, a także wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków na uzyskanie funduszy w celu wdrażania "zielonych" technologii (przykład uzielenienia zawodu).

8 doradca zawodowy ds. zielonych zawodów

Zawód odnosi się do pracowników publicznych służb zatrudnienia, które stanowią organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizujące zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym oraz poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, jak również pracodawcom w doborze kandydatów do pracy. Doradca zawodowy ds. zielonych zawodów odnosi swoje działania w szczególności do zawodów związanych z ochroną środowiska, wprowadzaniem proekologicznych rozwiązań technologicznych i innych zawodów z zakresu zielonej gospodarki (przykład uzielenienia zawodu).

9 specjalista ds. marketingowych kampanii ekologicznych

Zawód związany z przygotowaniem i realizacją kampanii proekologicznych odnoszących się do planowanej budowy obiektów  budowlanych związanych z ochroną środowiska lub mających wpływ na środowisko naturalne, zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i innych działań wymagających mediacji, negocjacji i konsultacji społecznych występujących w trakcie planowania, przygotowywania do realizacji i wdrażania inwestycji - takich jak: budowa spalarni odpadów, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadow, a także uchwalania nowych oraz wprowadzania zmian w dotychczasowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie mającym wpływ na środowisko naturalne (przykład uzielenienia zawodu).

10 pracownik zajmujący się profesjonalnym niszczeniem dokumentów

Zawód obejmuje wiedzę na temat zasad postępowania z dokumentacją, jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. Dotyczy w szczególności zasad jej niszczenia, a także usuwania powstałych odpadów w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu (przykład uzielenienia zawodu).

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock